البحث في الفيديو ، الأعضاء، أحداث ، ملفات صوتية ، صور ومدونات البحث

الموقع البحث 


الصفحة من 6
1 - 50 من 266 ملف صوتي

 
 
GENRE
تم إضافته
1
Стихове и Молитва за Изцеление 2 част (15:34 | 316 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Pastor Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Pastor Plamen Petrov
 
التعليم
أغسطس 19, 2015
     
2
Стихове и Молитва за Изцеление 1 част (15:37 | 374 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Pastor Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Pastor Plamen Petrov
 
التعليم
أغسطس 19, 2015
     
3
Стихове и Молитва за Освобождение 2 част-добро качество на звука (18:10 | 102 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Pastor Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
التعليم
أغسطس 19, 2015
     
4
Стихове и Молитва за Освобождение 1 част (21:19 | 607 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Pastor Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Pastor Plamen Petrov
 
التعليم
أغسطس 3, 2015
     
5
14.Да бъдем водени от Духа на Любовта-mp3 (1:01 | 105 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: С Теб да вървя-МР3
 
الموسيقى
يونيو/حزيران 11, 2015
     
6
13.Великата Вест-мр3 (3:42 | 37 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: С Теб да вървя-МР3
 
الموسيقى
يونيو/حزيران 11, 2015
     
7
12.Когато идва Дугът на Бог-mp3 (3:48 | 71 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: С Теб да вървя-МР3
 
الموسيقى
يونيو/حزيران 11, 2015
     
8
11.С Теб да вървя-mp3 (3:29 | 69 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: С Теб да вървя-МР3
 
الموسيقى
يونيو/حزيران 11, 2015
     
9
10.Следавне на Облака-Слово-mp3 (5:05 | 65 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: С Теб да вървя-МР3
 
الموسيقى
يونيو/حزيران 11, 2015
     
10
09.Te Amo Señor-MP3 (3:16 | 68 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: С Теб да вървя-МР3
 
الموسيقى
يونيو/حزيران 11, 2015
     
11
08.Небесна Стълба-мр3 (3:28 | 39 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: С Теб да вървя-МР3
 
الموسيقى
يونيو/حزيران 11, 2015
     
12
07.Отвори ни очите-Слово-mp3 (4:00 | 67 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: С Теб да вървя-МР3
 
الموسيقى
يونيو/حزيران 11, 2015
     
13
06.В радостта ми в Господа е мойта сила-mp3 (3:16 | 71 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: С Теб да вървя-МР3
 
الموسيقى
يونيو/حزيران 11, 2015
     
14
05.Боят е на Господа-mp3 (2:56 | 59 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: С Теб да вървя-МР3
 
الموسيقى
يونيو/حزيران 11, 2015
     
15
04.Слово за слушане на Божия глас- mp3 (3:22 | 83 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: С Теб да вървя-МР3
 
الموسيقى
يونيو/حزيران 11, 2015
     
16
03.Защо търсите Живият сред мъртвите-mp3 (4:01 | 26 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
الموسيقى
يونيو/حزيران 11, 2015
     
17
02.Той понесе нашата скръб-мр3 (2:33 | 31 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: С Теб да вървя-МР3
 
الموسيقى
يونيو/حزيران 11, 2015
     
18
01.Слово за Новорождение- mp3 (3:14 | 95 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: С Теб да вървя-МР3
 
الموسيقى
يونيو/حزيران 11, 2015
     
19
Прилагам кръвта на Исус (3:17 | 309 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
الموسيقى
سبتمبر/أيلول 9, 2014
     
20
Боят е на Господа (3:04 | 163 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
الموسيقى
سبتمبر/أيلول 9, 2014
     
21
11.Ще Вляза в Светая Светих.MP3 (3:19 | 514 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Спасение-2014-BG
 
الموسيقى
أغسطس 26, 2014
     
22
10.Ти си мой Цар.MP3 (2:41 | 154 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Спасение-2014-BG
 
الموسيقى
أغسطس 26, 2014
     
23
09.Аз съм спасен.MP3 (1:47 | 126 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Спасение-2014-BG
 
الموسيقى
أغسطس 26, 2014
     
24
08.Аз се реших да следвам Исус.MP3 (1:52 | 147 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Спасение-2014-BG
 
الموسيقى
أغسطس 26, 2014
     
25
07.Слово за спасение.MP3 (2:32 | 150 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Спасение-2014-BG
 
الموسيقى
أغسطس 26, 2014
     
26
06.Святи Душе ти ела сега.MP3 (2:56 | 184 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Спасение-2014-BG
 
الموسيقى
أغسطس 26, 2014
     
27
05.Мир като река.MP3 (2:57 | 200 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Спасение-2014-BG
 
الموسيقى
أغسطس 26, 2014
     
28
04.Святи Душе.MP3 (3:20 | 202 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Спасение-2014-BG
 
الموسيقى
أغسطس 26, 2014
     
29
03.Там където е Божия Дух.MP3 (2:47 | 129 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Спасение-2014-BG
 
الموسيقى
أغسطس 26, 2014
     
30
02.Алилуя ти викни.MP3 (2:25 | 219 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Спасение-2014-BG
 
الموسيقى
أغسطس 26, 2014
     
31
01.Има сила.MP3 (1:29 | 226 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Спасение-2014-BG
 
الموسيقى
أغسطس 26, 2014
     
32
Когато идва Духът на Бог! (3:48 | 170 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
الموسيقى
أغسطس 25, 2014
     
33
Ела Господи Исусе!-mp3 (3:58 | 73 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Ела, Господи Исусе!-мп3
 
الموسيقى
أغسطس 15, 2014
     
34
01.Има сила.WAV (1:29 | 77 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
الموسيقى
يونيو/حزيران 27, 2014
     
35
Common mistake in Prayer (21:12 | 20 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Pastor Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
التعليم
مارس/آذار 23, 2014
     
36
Spiritual Reality (44:51 | 0 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Pastor Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
التعليم
مارس/آذار 23, 2014
     
37
Why do we need the Power of God. (40:31 | 150 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Pastor Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
التعليم
مارس/آذار 17, 2014
     
38
What is happening and our vision in short for the ministry in Bulgaria (6:18 | 5 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Pastor Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
التعليم
مارس/آذار 17, 2014
     
39
Te аmo Señor (3:16 | 123 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
الموسيقى
مارس/آذار 9, 2014
     
40
Бог направи Път (5:01 | 188 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
الموسيقى
مارس/آذار 9, 2014
     
41
Небесна Стълба (3:28 | 112 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
الموسيقى
مارس/آذار 9, 2014
     
42
Приклони ухото си, Господи! (4:29 | 147 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
الموسيقى
مارس/آذار 9, 2014
     
43
Той понесе нашата скръб (2:33 | 113 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
الموسيقى
مارس/آذار 9, 2014
     
44
10. Чакане и сила от Господа (3:23 | 200 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria&Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
الموسيقى
مارس/آذار 6, 2014
     
45
9. Едно нещо поисках от Бог (3:24 | 277 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria & Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Не се предавай!
 
الموسيقى
مارس/آذار 6, 2014
     
46
8. Ти си пред мен и зад мен (2:28 | 322 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria&Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Не се предавай!
 
الموسيقى
مارس/آذار 6, 2014
     
47
7. Словото и Молитвата (1:58 | 217 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria&Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Не се предавай!
 
الموسيقى
مارس/آذار 6, 2014
     
48
6. Имаме Победа в Кръвта и Словото (2:31 | 143 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria&Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة:
 
الموسيقى
مارس/آذار 6, 2014
     
49
5. Отдай ми правото (4:02 | 233 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria&Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Не се предавай!
 
الموسيقى
مارس/آذار 6, 2014
     
50
4. Исусе, Сине Давидов (3:07 | 346 مشاهدات)
الفنان / المتكلم: Maria&Plamen Petrov
الألبوم / السلسلة: Не се предавай!
 
الموسيقى
مارس/آذار 6, 2014
     
الصفحة من 6
1 - 50 من 266 ملف صوتي